ស្ថានភាពទីក្រុងសៀមរាប

ប្លក់

ក្រុងសៀមរាបនៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១ ។
សព្វថ្ងៃនេះជំងឺកូរ៉ូណាចាប់ផ្តើមមានប្រហែល ១០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ។
ផ្លូវជាច្រើនកំពុងសាងសង់ក្នុងកំឡុងពេលនេះ។ វាហាក់ដូចជាទីក្រុងកំពុងត្រូវបានសម្អាតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ ប៉ុន្តែមានផ្លូវជាច្រើនដែលមិនអាចទៅដល់បាន ដូច្នេះឥឡូវធ្វើដំណើរមិនស្រួលទេ។

タイトルとURLをコピーしました